Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn

  • 2019/05/24 19:41

I. Quá trình hình thành và phát triển


Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thành lập từ ngày 16 tháng 11 năm 2011.

II. Cơ cấu nhân sự

- Khoa gồm ba bộ phận:

+ Tổ hành chính - giám sát

+ Tổ tiệt trùng

+ Tổ cắt bông gạc

+ Tổ quản lý chất thải

- Tổng số cán bộ nhân viên: 13 CBVN

+ Bác sỹ : 02                                        + Điều dưỡng: 07

+ Kỹ sư môi trường: 01                       + Hộ lý: 03

- Trưởng khoa: Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Tỉnh

- Điều dưỡng trưởng: Cử nhân Lê Thị Hồng Linh

III. Chức năng, nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm.

- Xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn  của Bộ Y tế.

- Phối hợp với các khoa, phòng giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

- Giám sát phòng ngừa kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện: Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa dựa theo đường lây; Phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ, phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết, Phòng ngừa viêm phổi bệnh viện. Báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn bệnh viện và đề xuất giải pháp can thiệp. Phối hợp với khoa Vi sinh theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.

- Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn tiệt khuẩn, giặt là. Cung cấp dụng cụ vô khuẩn, đồ vải phẫu thuật, thủ thuật đầy đủ, kịp thời

- Quản lý, báo cáo các trường hợp phơi nhiễm, tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

- Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện các báo cáo về môi trường, quản lý chất thải...

IV. Thành tích đã đạt được

- Các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn ngày càng được chuẩn hóa, trở thành các hoạt động thường quy, nề nếp tại tất cả các khoa phòng

- Giám sát tiệt khuẩn dụng cụ đạt chuẩn quy định.

- Giảm đáng kể tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Tư vấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho các khoa trong toàn viện.

V. Định hướng phát triển

- Điều tra nhiễm khuẩn bệnh viện chủ động, liên tục, toàn diện.

- Quản lý nhiễm khuẩn bệnh viện qua hệ thống mạng nội bộ

- Quản lý người bệnh nhiễm vi khuẩn đa kháng

- Cung cấp tất cả các bộ dụng cụ chuẩn trong các quy trình chăm sóc bệnh nhân.

- Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học.

VI. Một số hình ảnh hoạt động