Mục tiêu năm 2024 đạt 13,5 bác sĩ/vạn dân, 94,1% dân số tham gia BHYT

  • 2023/11/10 00:43

Quốc hội thống nhất mục tiêu cho ngành y tế năm 2024 có 13,5 bác sĩ/10.000 dân, 32,5 giường bệnh/trên 10.000 dân; 94,1% dân số tham gia BHYT.

Chiều 9/11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024. Kết quả biểu quyết bằng hình thức điện tử cho thấy, có 447 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 90,49%), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024.

Theo Nghị quyết, năm 2024, Quốc hội thống nhất mục tiêu tổng quát đó là ưu tiên tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội sinh của nền kinh tế.


Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách; khơi thông các nguồn lực; xử lý hiệu quả các vướng mắc để phát triển các loại thị trường ổn định, an toàn, lành mạnh, bền vững; nâng cao hiệu quả việc tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách, thực thi công vụ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng chiến lược trọng điểm, quan trọng quốc gia…

Nghị quyết nêu lên 15 chỉ tiêu chủ yếu để phấn đấu hoàn thành gồm:

1/ Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) từ 6,0 - 6,5%.

2/ GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.700 - 4.730 đô la Mỹ (USD).

3/ Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,1% - 24,2%.

4/ Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4,0 - 4,5%.

5/ Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 4,8% - 5,3%.

6/ Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 26,5%.

7/ Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 69%, trong đó có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 28 - 28,5%.

8/ Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

9/ Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm trên 1%.

10/ Số bác sĩ trên 10.000 dân đạt khoảng 13,5 bác sĩ.

11/ Số giường bệnh trên 10.000 dân đạt khoảng 32,5 giường bệnh.

12/ Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,1% dân số.

13/Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 80%.

14/ Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 95%.

15/ Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 92%.

12 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

Quốc hội cũng đưa ra 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu trên. Trong đó, có giao nhiệm vụ cho ngành y tế và các bộ ngành liên quan là nâng cao năng lực dự báo, giám sát và phát hiện sớm, khống chế kịp thời, có hiệu quả các dịch bệnh, các tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng, quan tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần của người dân, trẻ vị thành niên.

Bảo đảm đủ, kịp thời thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện công lập; đáp ứng đầy đủ, kịp thời vaccine và duy trì tỷ lệ tiêm các loại vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng trên 90%.


ĐBQH tham dự phiên họp chiều 9/11.

Nghiên cứu, xây dựng khung chính sách tổng thể về dân số, bảo đảm tỷ suất sinh thay thế phù hợp với vùng, miền, đối tượng dân cư và số lượng, chất lượng dân số, góp phần kéo dài và tận dụng cơ hội thời kỳ dân số vàng. Sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển Dân số Việt Nam đến năm 2030 gắn với xây dựng, ban hành Khung chính sách quốc gia thích ứng, giải quyết vấn đề già hóa dân số.

Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để phát triển trẻ em toàn diện, nâng cao hiệu quả phòng, chống xâm hại, bạo lực, tai nạn, thương tích trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; thực hiện tốt công tác người cao tuổi, thanh niên, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, thể dục, thể thao.

Tập trung cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng khó khăn. Nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống, nâng cao hiệu quả cai nghiện ma túy.

Theo SKĐS