Bệnh viện Bãi Cháy: Thông báo mua sắm mực in phục vụ công tác chuyên môn năm 2022

  • 2022/03/30 05:17

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 351/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm mực in phục vụ công tác chuyên môn cho Bệnh viện năm 2022.