Thông báo nhu cầu mua sắm bồn chứa oxy lỏng và hệ thống máy nén khí

  • 2022/04/13 09:42

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành 426/TB-BVBC về việc thông báo nhu sắm bồn chứa oxy lỏng và hệ thống máy nén khí.