Thông báo nhu cầu mua sắm sữa phụ cấp độc hại bằng hiện vật năm 2022

  • 2022/04/19 01:25

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn 359/TB-BVBC ngày 30/3/2022 thông báo nhu cầu mua sắm sữa phụ cấp độc hại bằng hiện vật năm 2022.