Thông báo số 192/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm vật tư y tế

  • 2022/02/17 07:09

Bệnh viện Bãi Cháy cháy ban hành công văn số 191/TB-BVBC ngày 15/2/2022 về việc thông báo nhu cầu mua sắm vật tư y tế.