Thông báo 1252/TB-BVBC thông báo về nhu cầu mua sắm vật tư y tế

  • 2022/11/02 03:33

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành công văn số 1252/TB-BVBC thông báo về nhu cầu mua sắm vật tư y tế.