Thông báo số 1190/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm vật tư y tế

  • 2022/10/18 10:04

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1190/TB-BVBC về nhu cầu mua sắm vật tư y tế.