Thông báo số 1701 về nhu cầu sửa chữa đồ inox, làm hàng rào tường bao bệnh viện

  • 2023/11/17 10:13

Thông báo số 1701 về nhu cầu sửa chữa đồ inox, làm hàng rào tường bao bệnh viện