Thông báo về kết quả tổ chức đấu giá tài sản

  • 2022/09/27 09:04

Bệnh viện Bãi Cháy ban hành thông báo số 1086/BVBC về kết quả tổ chức đấu giá tài sản.