BS CKI. Nguyễn Thị Vân Anh

  • 2019/10/04 10:37

Chức danh: Trưởng Khoa

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI

Điện thoại: 0983.309.773

Link khoa: Khoa Y học Cổ truyền