BSCKII. Dương Xuân Hiệp

  • 2019/09/17 10:52

Chức danh: Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKII

Điện thoại: 0974.500.410

Link Khoa: Ngoại Tổng hợp