Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

  • 2019/10/01 03:57

I. Quá trình hình thành và phát triển

Thành lập vào năm 2018, Phòng Đào tạo và Chỉ đạo tuyến (ĐT-CĐT) là đơn vị trực thuộc Bệnh viện Bãi Cháy, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Bệnh viện và có mối quan hệ phối kết hợp với các khoa, phòng của bệnh viện trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Phòng ĐT-CĐT có mối quan hệ hợp tác, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế và phát triển năng lực khám chữa bệnh của các tuyến điều trị với các dự án, đề án, chương trình, tổ chức trong nước, quốc tế và các cơ sở đào tạo khác.

II. Cơ cấu nhân sự

- Trưởng phòng: BS CKII. Nguyễn Đình Hải; Điện thoại: 0911.039.512

- Phó trưởng phòng: TS.BS Nguyễn Văn Hiệp

- Tổng số nhân sự: 07

- 3 bộ phận chức năng: Chỉ đạo hoạt động chuyên khoa tuyến dưới; đào tạo cán bộ chuyên khoa; nghiên cứu khoa học

III. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng:

- Tham mưu, giúp giám đốc bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể, tổ chức thực hiện và quản lý tập trung việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong khám, chữa bệnh.

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, chuyển giao công nghệ kỹ thuật y học cho tuyến dưới, cử cán bộ đi luân phiên và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ của bệnh viện.

2. Nhiệm vụ:

- Đào tạo: + Điều phối và quản lý tập trung công tác đào tạo và phát triển các loại hình đào tạo, bao gồm: đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế;

+ Đào tạo luân vòng cho bác sỹ, điều dưỡng mới tốt nghiệp;

+ Phối hợp với các bệnh viện tuyến trên và các trường y tế chuyên nghiệp tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn, chuyên khoa định hướng cho bác sỹ, điều dưỡng;

+ Phối hợp theo dõi và quản lý học viên hệ chính quy của các trường Đại học Y, Dược, các trường Cao đẳng, Trung cấp y đến thực tập tại bệnh viện;

+ Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng và trung cấp y, triển khai các loại hình đào tạo dài hạn, có bằng cấp chính quy, bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ chuyên khoa II;

+ Hợp tác, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế và phát triển năng lực khám chữa bệnh của các tuyến điều trị với các dự án, đề án, chương trình, tổ chức trong nước và quốc tế.

- Nghiên cứu khoa học:

+ Điều phối, quản lý việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, cấp tỉnh và cấp cơ sở về hoạt động chuyên môn và quản lý y tế.

- Chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ:

+ Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến, cử cán bộ chuyên môn luân phiên hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới thường xuyên và đột xuất khi có yêu cầu. Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng, khám chữa bệnh lưu động, các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe ban đầu;

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ hỗ trợ chuyên môn tuyến dưới;

+ Định kỳ sơ kết, tổng kết với tuyến dưới để có thông tin hai chiều, rút kinh nghiệm trong thực hiện, điều chỉnh hoạt động, chỉ đạo tuyến và luân phiên cán bộ phù hợp với nhu cầu;

+ Thống kê, lưu trữ các tài liệu về hoạt động chỉ đạo tuyến, luân phiên cán bộ của bệnh viện. - Nhiệm vụ khác:

+ Thực hiện công tác khoa học kỹ thuật bệnh viện, tổ chức sinh hoạt khoa học thường kỳ của đơn vị, các khóa tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế.

+ Thường xuyên liên hệ với các bệnh viện tuyến trên tổ chức các buổi hội chẩn chuyên môn với các hình thức trực tuyến, trực tiếp, điều trị và cấp cứu bệnh nhân.

+ Phối hợp với các cơ quan, tổ chức y tế trong và ngoài nước triển khai các buổi hội nghị, hội thảo khoa học tại đơn vị.

+ Thực hiện công tác truyền thông và giáo dục sức khỏe.