Thông báo số 1102 nhu cầu thẩm định giá hệ thống phần mềm diệt virus tập trung phục vụ công tác chuyên môn cho bệnh viện năm 2024

  • 2024/07/03 09:38

Thông báo số 1102 nhu cầu thẩm định giá hệ thống phần mềm diệt virus tập trung phục vụ công tác chuyên môn cho bệnh viện năm 2024